Bienal de Sharjah 14 Foto Tour

Gallery 3: Lisa Reihana, Qiu Zhijie. Journey Beyond the Arrow, curaduría de Zoe Butt. 7 marzo - 10 junio 2019, EAU.