Universes in Universe

Para la mejor vista de nuestra página web, use su dispositivo en forma horizontal.

Lista de artistas

4a Trienal Hangzhou de Arte de Fibra 2022

Ser Teoría, Zhejiang Art Museum

Bai Qingwen

Joseph Beuys

Bi Rongrong

Cai Yaling

Chen Chieh-jen

Chen Han

Chen Wie

Chen Zhe

Christo and Jeanne-Claude

Ivana Franke

Gazetteer-novel Collective

Nathalie Gebert

Growing House Team

Guo Cheng

Guo Yaoxian

Ann Hamilton

Ho Rui An

Huang Yan

Žilvinas Kempinas

Alice Kettle

Li Haibing

Liao Fei

Lin Gang

Liu Guoqiang

Liu Jiajing

Liu Jun

Xin Liu

Liu Yujia

Assadour Markarov

Annette Messager

Peng Ke

Constanza Piña

Qin Dali

Raqs Media Collective

Kathrin von Rechenberg

Evan Roth

Ruan Yuelai

Inder Salim

Shi Hui

Shi Qing

Song Chunyang

Aiko Tezuka

The Eight Immortals Crossing the Sea

Tong Wenmin

Wang Lei

Weaving Jungle

Bignia Wehrli

Xin Qi

Yang Chi-Chuan

Yi Group

Zhao Yao

Zheng Bo

Zhou Wenjing


Pure Reason, Hangzhou Museum

Chen Chieh-jen

Chen Zhe

Christine Sun Kim & Thomas Mader

Li Weiyi

Liao Fei

Nabuqi

Inga Svala Thórsdóttir & Wu Shanzhuan

Ali Van

Lantian Xie / Aarushi Surana / Aasma Tulika / Kaushal Sapre / Alla Semenovskaya

Wang Xu

Wu Ding

Yu Ji


4a Trienal Hangzhou de Arte de Fibra

18 octubre - 4 diciembre 2022
Zhejiang Art Museum, Hangzhou, China

Tema: Ser Teoría

Exhibition Director: Ying Jinfei
Director artístico: Shi Hui
Curador en jefe: Liu Tian
Co-curadores: Liu Yihong, Ying Xinxun, Iris Long, Wang Hongzhe
Convocantes de la conferencia y el foro: Liu Tian, Xu Jia
Asistencia curatorial: Xi Tianhao, Duan Xin, Zheng Linyixin, Ren Yue
Director de proyecto: Huang Yan
Coordinación: Gu Wenjia, Wu Jiayu, Xu Xiaoxiao, Zhao Jin
Equipo curatorial, biografías

62 artistas y grupos

Proyecto especial "Pure Reason" at Hangzhou Museum

Organizadores, contactos

Hacia arriba