Taiwán

Artistas: Chien-Chi Chang, Chen Chieh-Jen, Hsieh Ying-Chun, Cheng-Ta Yu. Comisaria: Fang-Wei Chang. Palazzo delle Prigioni.