Bienal de Sharjah 14 Foto Tour

Xu Zhen, Anawana Haloba. Journey Beyond the Arrow, con curaduría de Zoe Butt. 7 marzo - 10 junio 2019, EAU.