Tatzu Nishi

Rolling Aichi. 2010

Lugar: Lote vacío, esquina Choja-machi Dori y Nishiki Dori

 

© Foto: Kazuo Fukunaga
Cortesía Trienal de Aichi

Logo Logo Hacia arriba