Navin Rawanchaikul

CHOJAMACHI YEBISU PARTY WITH NAVIN. 2010

Lugar: Área de Choja-machi

 

© Foto: Kazuo Fukunaga
Cortesía Trienal de Aichi

Logo Logo Hacia arriba