Taiwan

Artists: Chien-Chi Chang, Chen Chieh-Jen, Hsieh Ying-Chun, Cheng-Ta Yu. Commissioner: Fang-Wei Chang. Palazzo delle Prigioni.