Universes in Universe

For an optimal view of our website, please rotate your tablet horizontally.

Photo tour

A selection of works at the Hangzhou Triennial of Fiber Art 2022


4th Hangzhou Triennial of Fiber Art

18 October – 4 December 2022
Zhejiang Art Museum, Hangzhou, China

Theme: Being Theoria

Exhibition Director: Ying Jinfei
Artistic Director: Shi Hui
Chief Curator: Liu Tian
Co-curators: Liu Yihong, Ying Xinxun, Iris Long, Wang Hongzhe
Convener of Lecture & Forum: Liu Tian, Xu Jia
Assistant Curators: Xi Tianhao, Duan Xin, Zheng Linyixin, Ren Yue
Project Director: Huang Yan
Project Coordinators: Gu Wenjia, Wu Jiayu, Xu Xiaoxiao, Zhao Jin
Curatorial team, biographies

62 artists and groups

Special Project "Pure Reason" at Hangzhou Museum

Organizers, contacts

Back to Top