Asia Biennial & Guangzhou Triennial 2015

11 December 2015 - 10 April 2016, Guangzhou, China. Theme: Asia Time. Organizer: Guangdong Museum of Art. Chairman: Luo Yiping. Chief Curators: Henk Slager, Zhang Qing. Curators: Kim Hong-Hee, Ute Meta Bauer, Sarah Wilson, Sun Ge.