6th Asian Art Biennial

30 Sept. 2017 - 25 Febr. 2018, National Taiwan Museum of Fine Arts, Taichung. Curators: Kenji Kubota, Ade Darmawan, Wassan Al-Khudhairi, Hsiao-Yu Lin