6th Asian Art Biennial

30 September 2017 - 25 February 2018

National Taiwan Museum of Fine Arts, Taichung, Taiwan

Curators:
Kenji Kubota (Japan), Ade Darmawan (Indonesia) and Wassan Al-Khudhairi (Iraq), Hsiao-Yu Lin (Taiwan)

37 artists and collectives

National Taiwan Museum of Fine Arts
No. 2 Wu Chuan West Road, Section 1
Taichung City 403, Taiwan

Back to Top