Living in Time - Fototour

Hamburger Bahnhof, Museum für Gegenwart - Berlin. 19. September 2001 - 6. Januar 2002. Kuratoren: Hou Hanru, Fan Di'an, Gabriele Knapstein