Kenpoku Art 2016

17. September - 20. November 2016, im Norden der Präfektur Ibaraki, Japan. Generaldirektor: Fumio Nanjo; Kuratorinnen: Yukiko Shikata, Kodama Kanazawa.