China

Arsenale. Fang Lijun, He Jinwei, He Sen, Liu Ding, Qiu Zhijie, Zeng Fanzhi, Zeng Hao. Kuratoren: Lu Hao, Zhao Li.