Zentralasien

Palazzo Molin: E. Jaenisch, J. Kholikov, O. Shatalova, A. Salidjanov, Y. & V. Vorobyev. Kuratorin: Beral Madra.