6. Asian Art Biennale

30. Sept. 2017 - 25. Febr. 2018, National Taiwan Museum of Fine Arts, Taichung. Kuratoren: Kenji Kubota, Ade Darmawan, Wassan Al-Khudhairi, Hsiao-Yu Lin.