TSUI Kuang-Yu (Taiwan)

Rubbing the City Beautiful Dirty Bubbles. 2012
Video

© Photo: Courtesy of the artist and National Taiwan Museum of Fine Arts

Asian Art Biennial 2013

5 October 2013 - 5 January 2014, National Taiwan Museum of Fine Arts, Taiwan. Theme: Everyday Life. Curator: Iris Shu-Ping HUANG.

Logo Logo Back to Top