Nobuhiro Shimura

Ribbon. 2010

Venue: Hotta Shoji Building

 

© Photo: Kazuo Fukunaga
Courtesy of Aichi Triennale

Logo Logo Back to Top